شاهدخت سرزمین من


ساعت یازده !حالمان خوب نیست به زمین و زمان گیر میدهیم. این است اخلاق گند من

اگر به دیوانگی های این دنیا بخندید ، پشیمان خواهید شد ، اگر آنرا بی اندازه جدی بگیرید پشیمان خواهید شد ، چه بخندید و چه گریه کنید به یک اندازه پشیمان خواهید شد

 و در دو حال تاسف خواهید خورد

منتسکیو


شاهدخت

22

 من این دو تا ٢  را دوست میدارم 

 

 

من امروز بیست و دو ساله شدم


شاهدخت

او

 

او همه قدرتش را در چشم هایش ریخته بود که سیر نگاه کند،

مثل سوزن مرا به جایی در فضا دوخته بود که نمی توانستم تکان بخورم .


شاهدخت

 

 

یک جوری بگو .. آ

که انگار میخای بگی آزادی

 

 

 


شاهدخت

 

 

این چه تردستی بی هوده ایست که میکنی

از دختری گلگون پیرزنی خسته برجا میگذاری

 

 

ابوالفضل شاهی


شاهدخت