یک جوری بگو .. آ

که انگار میخای بگی آزادی

 

 

 

/ 8 نظر / 10 بازدید
م.فنا

مگه الان توو قفسي ؟ من كه دارم رواز ميكنم از دست بدبختي هام !!

شاهدخت

هیجا نبود برم چند تا داد بلند دارم ... چند تا های های گریه دارم .... یه بغض پر درد تو گلوم میشه من اینجا دااااااااااااااااااااااااااد بزنم ؟؟؟؟؟ یه کمر خسته دارم..... پاهایی که دیگه توان راه رفتن نداره ..... سرم داره منفجر میشه ..... اینا همه از ناراحتی نیست ... من واقعن عصبانیم

شاهدخت

من ازاینکه نمیتونم حرفای تو دلم رو جمله بندی کنم و بگم عصباااانیم ...............

شاهدخت

یک جوری میگم آ که یعنی خیلی چیزااااا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

ویکتور

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ.

شاهدخت

و باز هم از 8 تیر گذشت و من یادم رفت تولد توی نازنین را بهت تبریک بگم .... تولد هفت سالگیت شاهدخت جان